İlçe Yönetim Kurulunun Görevleri

İlçe yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a.Kanun, parti; tüzüğü ve yönetmelikleri ile Parti Meclisi, Başkanlık Divanı ve il yönetim kurulu kararlarının gereklerini yerine getirmek,
b.Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,
c.İlçe dâhilinde parti faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,
d.Partinin siyasi görüş, ilke ve hedeflerinin anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak, e.Alt kademe faaliyetlerini denetlemek,
f.Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
g.Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun icap ettirdiği programları yapmak, seçim çalışmalarını düzenlemek,
h.İlçe ve çevresinde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını üst kademeye bildirmek,
i.İlçe kongresinin gündemini hazırlamak, kongreye sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap tasarısının düzenlenmesi ve bunların zamanında üst kademelere gönderilmesini sağlamak,
j.Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanması, mevzuata uygun yeni gelir kaynaklarının bulunması ve parti harcamalarının usülüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
k.İl yönetim kurulunun uygun görüşünü almak kaydıyla ilçede siyasi, sosyal ve kültürel içerikli toplantılar düzenlemek.