İlçe Yönetim Kurulu

İlçe yönetim kurulu, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, ilçe kongresinde gizli oyla seçilir. İlçe yönetim kurulu başkan dâhil 5 kişiden az 10 kişiden çok olamaz. İsteğe bağlı olarak asıl üye sayısını geçmeyecek sayıda yedek yönetim kurulu üyesi de seçilebilir. İlçe yönetim kurulu üye sayıları, Genel Merkez Başkanlık Divanı kararıyla iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir.

Yönetim kurulunun başkanı, ilçe başkanıdır. İlçe yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir ilçe sekreteri, bir ilçe muhasibi ile en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcıları ve diğer üyeler arasındaki görev dağılımı ile başkanın yokluğunda başkana kimin vekâlet edeceği ilçe başkanı tarafından belirlenir, karar defterine yazılır.

İlçe yönetim kurulunca seçilmiş bulunan ilçe sekreteri; kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaların usülüne uygun olarak tutulması ve Partinin her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur. İlçe muhasibi; teşkilâtın hesap işlerinin yürütülmesi, kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gereken muhasebe defter ve kayıtlarının tutulması, üyelik aidatlarının tahsili ile üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap raporu ve yıllık bütçe tasarısının zamanında hazırlanmasını sağlamakla görevlidir.

Başkan ve ilçe muhasibi harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludurlar.