İl Yönetim Kurulunun Görevleri

İl yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a.Kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri ile Parti Meclisi ve Başkanlık Divanı kararlarının gereklerini yerine getirmek,
b.Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,
c.İlde parti faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,
d.Partinin görüş, amaç, ilke ve politikalarının anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
e.Alt kademe faaliyetlerini denetlemek,
f.Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
g.Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun icap ettirdiği programları yapmak ve seçim çalışmalarını düzenlemek,
h.İlde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını üst kademeye bildirmek,
i.İl kongresinin gündemini hazırlamak, kongreye sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap tasarısının zamanında düzenlenmesini sağlamak,
j.Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanması, mevzuata uygun yeni gelir kaynaklarının bulunması ve parti harcamalarının usülüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
k.Gerektiğinde ilgili Genel Başkan Yardımcısı’nın da uygun görüşünü almak kaydıyla il içerisinde siyasi, sosyal ve kültürel içerikli toplantılar düzenlemek,
l.İl başkanına verilen görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.