İl Yönetim Kurulu

İl yönetim kurulu başkan dâhil; en az 7 en çok 15 üyeden ve isteğe bağlı olarak asıl üye sayısını geçmeyecek sayıda yedek üyeden oluşur. En çok üç yıl için görev yapmak üzere, il kongresinde gizli oyla seçilir. İl yönetim kurulu üye sayıları, Genel Merkez Başkanlık Divanı kararıyla; iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir.
Haklarında geçici çıkarma cezası verilmiş olup, henüz ceza süresini doldurmamış bulunanlar yönetim kuruluna seçilemez ve hiçbir şekilde bu kurulda görev alamazlar.
İl yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir il sekreteri, bir il muhasibi ile en az bir başkan yardımcısı seçer. Bunlar ile diğer yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı il başkanı tarafından yapılır.