Temsilcilikler ve Teşkilatlar

İl ve ilçe merkezleri dışında; il ve/veya ilçe yönetim kurulunun yazılı kararı ile belde temsilcilikleri kurulabilir. Belde temsilcilikleri bulunduğu il ve/veya ilçe teşkilâtına bağlı olarak çalışır. Belde temsilcilikleri kendilerini görevlendiren kademenin kararı ile kapatılabilir ve/veya belde temsilcisi değiştirilebilir; bu konudaki karar kesindir.

  Konu Detayı

İlçe başkanı, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, ilçe kongresinde gizli oyla seçilir. Yönetim kurulunun başkanı olan ilçe başkanı, görev aldığı ilçede, partiyi temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır. İlçe yönetim kurulunun parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. İlçedeki ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve bilimsel her türlü faaliyetleri, kamu çalışmalarını ve diğer parti faaliyetlerini izler, gerekli görülenlere iştirak eder, bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları yapar ve bu çalışmalar hakkında bir üst kademeye bilgi verir. İlçe başkanı; ilçe çevresindeki parti faaliyetlerinin başarılı, verimli ve etkin yürütülmesi, t&uu...

  Konu Detayı

İlçe yönetim kurulu, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, ilçe kongresinde gizli oyla seçilir. İlçe yönetim kurulu başkan dâhil 5 kişiden az 10 kişiden çok olamaz. İsteğe bağlı olarak asıl üye sayısını geçmeyecek sayıda yedek yönetim kurulu üyesi de seçilebilir. İlçe yönetim kurulu üye sayıları, Genel Merkez Başkanlık Divanı kararıyla iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir. Yönetim kurulunun başkanı, ilçe başkanıdır. İlçe yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir ilçe sekreteri, bir ilçe muhasibi ile en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcıları ve diğer üyeler arasındaki görev dağılımı ile başkanın yokluğunda başkana kimin vekâlet edeceği ilçe başkanı tarafından belirlenir, karar defterine yazı...

  Konu Detayı

İlçe yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a.Kanun, parti; tüzüğü ve yönetmelikleri ile Parti Meclisi, Başkanlık Divanı ve il yönetim kurulu kararlarının gereklerini yerine getirmek, b.Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak, c.İlçe dâhilinde parti faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek, d.Partinin siyasi görüş, ilke ve hedeflerinin anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak, e.Alt kademe faaliyetlerini denetlemek, f.Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, g.Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun icap ettirdiği programları yapmak, seçim çalışmalarını düzenlemek, h.İlçe ve çevresinde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak...

  Konu Detayı

İlçe kongrelerinin ne zaman yapılacağı, Parti Meclisince belirlenmiş olan kongre takvimi çerçevesi içinde il yönetim kurulunun uygun görüşü alınarak belirlenir. İlçe kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden teşekkül eder. Seçilmiş delegeler 400’den fazla olamaz. 1. Seçilmiş delegeler a.İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı parti üye sayısı 400 veya 400’den az ise bütün parti üyeleri ilçe kongresi delegesi sayılır. b.İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı partili üye sayısı 400’den fazla ise 400 rakamı, partinin son milletvekili seçiminde o ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve mahallede son Milletvekili Genel Seçimi’nde partinin aldığı o...

  Konu Detayı

İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak şu şekilde hesaplanır: 600 sayısı, il seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek kat sayı, ilçe seçim çevresinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam, o ilçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısını gösterir.

  Konu Detayı

İl başkanı, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, il kongresinde gizli oyla seçilir. Aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanı olan il başkanı, il içerisinde partiyi temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar, üyeleri toplantıya çağırır, bağlı teşkilâtları denetler ve parti adına yazışma yapar. Konusuna göre malî işlerle ilgili yazışmalarda il muhasibinin, diğer yazışmalarda ise sekreter üyenin de imzası bulunur. Acil hâllerde sorumluluğu almak kaydıyla yalnız kendi imzasıyla da yazışma yapabilirler. İl başkan yardımcıları arasındaki görev dağılımını yapar. Görevde bulunmayacağı durumlarda yerine vekâlet edecek il başkan yardımcısını belirler. Yönetim kurullarının parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlar. Bu amaçla çalışmalar yapar, tedbirler alır ve partili üyelerden g&...

  Konu Detayı

a.İl Başkan Yardımcısı: İl başkan yardımcıları, il başkanınca verilecek görevleri yapar ve il başkanının görevde olmadığı zamanlarda il başkanına vekâlet ederler. b.İl Sekreteri: İl Sekreteri; Kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaların usülüne uygun olarak tutulması ile Partinin her türlü yazışmalarının yürütülmesinden sorumludur. c.İl Muhasibi: İl muhasibi; il teşkilâtının hesap işlerini yürütür. Kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gereken muhasebe defter ve kayıtlarının usülüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Alt kademelerin hesaplarını denetler. Üyelik aidatlarını tahsil eder. Üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap raporu ve yıllık bütçe tasarısının zamanında hazırlanması ve ilgili Makamlara ulaşmasın...

  Konu Detayı

İl yönetim kurulu başkan dâhil; en az 7 en çok 15 üyeden ve isteğe bağlı olarak asıl üye sayısını geçmeyecek sayıda yedek üyeden oluşur. En çok üç yıl için görev yapmak üzere, il kongresinde gizli oyla seçilir. İl yönetim kurulu üye sayıları, Genel Merkez Başkanlık Divanı kararıyla; iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir. Haklarında geçici çıkarma cezası verilmiş olup, henüz ceza süresini doldurmamış bulunanlar yönetim kuruluna seçilemez ve hiçbir şekilde bu kurulda görev alamazlar. İl yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir il sekreteri, bir il muhasibi ile en az bir başkan yardımcısı seçer. Bunlar ile diğer yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı il başkanı tarafından yapılır.

  Konu Detayı

İl yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a.Kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri ile Parti Meclisi ve Başkanlık Divanı kararlarının gereklerini yerine getirmek, b.Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak, c.İlde parti faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek, d.Partinin görüş, amaç, ilke ve politikalarının anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak, e.Alt kademe faaliyetlerini denetlemek, f.Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, g.Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun icap ettirdiği programları yapmak ve seçim çalışmalarını düzenlemek, h.İlde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını üst kademeye bildi...

  Konu Detayı

İl disiplin kurulu, il kongresi tarafından seçilmiş en az 3 en çok 7 asıl üyeden, ve isteğe bağlı olarak asıl üye sayısını geçmeyecek sayıda yedek üyeden oluşur.

  Konu Detayı

İl kongresi, seçilmiş delegelerle tabii delegelerden teşekkül eder. Seçilmiş delegeler 600’den fazla olamaz. 1. Seçilmiş Delegeler İlçe kongresinde Tüzüğün 43’ncü maddesine göre seçilmiş delegelerdir. 2. Tabii Delegeler a.İlin partili milletvekilleri, b.İl başkanı, c.İl yönetim kurulu üyeleri, d.İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile, e.Büyükşehir belediye başkanlarıdır. Geçici il yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak, bunlardan delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur. İl yönetim kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabi delegesi olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar. İl başkanlığı; ilçe kongrelerinde il kongresi için seçilen delege listelerini iki nüsha hazırlayara...

  Konu Detayı

İl kongrelerinde Büyük Kurultay için seçilecek delege sayısı; ülke toplam milletvekili sayısının iki katının, Partinin son milletvekilliği genel seçiminde aldığı ülke toplam oy sayısına bölünmesiyle bulunacak kat sayının, ilgili il seçim çevresinde alınan oy sayısıyla çarpılması sonucunda bulunan sayıdır. Büyük Kurultay için seçilen delegelerin görev süresi, seçildikleri kongreyi takip eden ilk olağan kongrede yerlerine yeni delegelerin seçilmesine kadar devam eder. İlçe ve il kongreleri delege sayıları ile bir üst kongre için seçilecek delege sayılarını hesaplamak ve kongre tarihlerinden makul bir süre önce liste hâlinde ilgili kademelere göndermek görevi Teşkilâttan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir. ...

  Konu Detayı