TBMM Grup Disiplin Kurulu

Grup Disiplin Kurulu, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve grup çalışmalarına ilişkin faaliyetlerindeki fiil ve eylemleri nedeniyle yapılacak takibatta, birinci derecede disiplin karar merci olarak görev yapmak üzere, parti grubunca kendi üyeleri arasından seçtikleri 5 asıl, 3 yedek üyeden meydana gelir. Bu kurul ayrıca yürütme işleri için bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de sekreter seçer.
Disiplin Kurulu, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır, kararlarını gizli oyla ve mevcudun çoğunluğu ile alır.
Ancak, Gruptan kesin çıkarma cezaları için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı gereklidir.
Milletvekilleri hakkındaki disiplin takibatının şekli, usül ve esasları ile kovuşturmayı gerektiren haller, disiplin cezaları ve itiraz usülleri, bu Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla TBMM Grup İç Yönetmeliğinde belirtilir.