Üyeliğe Kabul ve Kayıt

Ülkem Partisi’ne üye olmak isteyen kişi; en az iki parti üyesinin olumlu görüşünün de yer aldığı imzalı üye giriş beyannamesiyle kanuni ikametgâhının bulunduğu ilçe yönetim kuruluna müracaat eder.

Elektronik posta aracılığıyla üyelik müracaatı yapılabilir fakat ilgili ilçe teşkilatına yazılı imzalı müracaat ile üstte yazan şartların gerçekleşmesi gerekir.
İlçe yönetim kurulu, isteklinin partiye alınmasında tüzük hükümlerine göre mâni bir hâl bulunup bulunmadığını inceleyerek 15 gün içinde kararını verir. Başvurunun kabulüne karar verilmesi hâlinde, karar tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine kaydedilir.

Başvurunun uygun görülmemesi durumunda ise İlçe yönetim kurulu gerekçe belirtmek mecburiyetinde değildir. Üyelik müracaatı kabul edilmeyen kişi isterse belirtilen 15 günlük sürenin bitiminden sonra 5 gün içerisinde il yönetim kuruluna itirazda bulunabilir.

İl yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde karara bağlanmamış üyelik talebi itirazlarında üyelik talebi reddedilmiş sayılır. Bu karar kesindir.

Üyenin kanuni ikametgâh değişikliği belgelenmedikçe; üye bir başka ilçeye üye olamaz, üyelik kaydının naklini isteyemez.