Parti Üyeliği

a)Türk vatandaşı olmak, b)On sekiz yaşını doldurmuş olmak, c)Başka bir partinin üyesi olmamak, d)Siyasi Partiler Kanununda belirtilen medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olup aynı kanunda belirtilen yasakları olmamak, e)Ülkem Partisi’nin ilke, hedef, program ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunacağını yazılı bir beyanla bildirmek, f)Parti üyesi olmadan yönetimde görev alanlar ile seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeliğine aday olanlar parti üyesi sıfatı kazanırlar. g)Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarda siyasi partilere üye olamayacağı ve üye kaydedilemeyeceği belirtilenler Ülkem Partisi’ne üye olamazlar ve/veya üye kaydedilemezler.

  Konu Detayı

Ülkem Partisi’ne üye olmak isteyen kişi; en az iki parti üyesinin olumlu görüşünün de yer aldığı imzalı üye giriş beyannamesiyle kanuni ikametgâhının bulunduğu ilçe yönetim kuruluna müracaat eder. Elektronik posta aracılığıyla üyelik müracaatı yapılabilir fakat ilgili ilçe teşkilatına yazılı imzalı müracaat ile üstte yazan şartların gerçekleşmesi gerekir. İlçe yönetim kurulu, isteklinin partiye alınmasında tüzük hükümlerine göre mâni bir hâl bulunup bulunmadığını inceleyerek 15 gün içinde kararını verir. Başvurunun kabulüne karar verilmesi hâlinde, karar tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine kaydedilir. Başvurunun uygun görülmemesi durumunda ise İlçe yönetim kurulu gerekçe belirtmek mecburiyetinde değildi...

  Konu Detayı

Ülkem Partisine girmek isteyen eski veya mevcut TBMM üyeleri, il ve büyükşehir belediye başkanlarının parti üyeliğine kabullerinde Başkanlık Divanı yetkilidir. Ayrıca Başkanlık Divanı, partiye üye kaydedilmesinde yarar gördüğü kişileri de üye kaydedebilir. Bu şekilde üyeliğe kabul edilenlerin üye giriş beyannameleri en geç bir ay içinde ikametgâhlarının bulunduğu ilçe teşkilâtlarına gönderilir.

  Konu Detayı

Ülkem Partisi üyeliğinden herhangi bir sebeple ayrılmış olanların yeniden parti üyeliğine kabulü ilçe yönetim kurulunun teklifi ve il yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. İl yönetim kurulu kararı kesindir. Herhangi bir sebeple parti üyeliğinden ayrılmış olan Parti Meclisi, Başkanlık Divanı ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile il ve büyükşehir belediye başkanları ve eski veya mevcut TBMM üyelerinin tekrar partiye kabullerine Başkanlık Divanı yetkilidir.

  Konu Detayı

Parti üyeliğine kabul edilenlerin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, mesleği veya sanatı, ikametgâhı ve iletişim bilgileri, köy ve mahalle esasına göre düzenlenmiş üye kayıt defterine kaydedilir. Üye giriş beyannamelerinin düzenlenmesi ve saklanması, üye kayıt defterinin tutulması, üye bildirim formlarının Genel Merkez ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gibi kayıt ve kabul ile üyeliğin sona ermesine ilişkin usül ve esaslar ayrıca hazırlanacak bir yönetmenlikle düzenlenir. İhtilaf durumunda genel merkez üye kayıtları esastır. Başkanlık Divanı; gerek gördüğü hallerde ve gerek gördüğü yerlerde üye kayıtlarının iptâline ve/veya tümüyle silinip yeniden yazımına karar verebilir.

  Konu Detayı

Parti Üyelerinin Hakları: a)Parti faaliyetlerine ve toplantılarına katılmak, b)Parti organlarına aday olmak ve seçilmek, c)Partinin katıldığı tüm seçimlerde aday adayı, aday olmak, d)Partinin çalışmaları hakkında bilgi istemek, e)Parti İçi seçimlere ve üyesi olduğu kurultaylara katılarak görüşlerini bildirmek ve oy kullanmak, Parti Üyelerinin Yükümlülükleri: a)Milletimizin millî, manevi bütün ortak değerlerine sahip, bağlı ve saygılı ve olmak; korunması ve gelişmesi için çalışmak, b)Partinin ilke ve hedeflerini benimsemiş olmak ve tanıtımını yapmak, c)Parti faaliyetlerine ve çalışmalarına katılmak, verilen görev varsa yerine getirmek, d)Toplumun milli, manevi, tarihi değerlerini korumak, geliştirmek ve gü&cc...

  Konu Detayı

Parti üyeliği; a.İstifa, b.Ölüm, c.Başka bir partiye üyelik başvurusunda bulunma veya üye olma, mahalli idare ya da milletvekilliği seçimlerinde bir başka partiye adaylık başvurusunda bulunma veya aday olma ile, d.Siyasi Partiler Kanunu ve bu Tüzük uyarınca yetkili mercilerin verecekleri karar üzerine kayıt silinmesi, e.Tüzükte belirtilen üye olma şartlarının kaybedilmesi, hallerinde sona erer. Partiye üye kaydedilenlerden üye olmasına engel bir halinin bulunduğu veya üyelik vasfını kaybettiği sonradan anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer ve üyelik kayıtları silinir. İlçe yönetim kurulu, üyelikten ayrılmayı gerektiren kanuni mecburiyet hâlleri saklı kalmak kaydıyla partiden ayrıldığını bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına şahsen, yazılı olarak, faks veya elek...

  Konu Detayı