Bağışlar

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler kendi özel kanunlarına uymak şartıyla partiye maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. Partiye gerçek ve tüzelkişiler tarafından aynı yıl içerisinde Siyasi Partiler Kanunu’nun kısıtlayıcı ilgili maddesinde öngörülen miktarı geçmemek üzere ayni veya nakdi bağış yapılabilir.
Parti, yabancı devletlerden, milletler arası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerden ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddesinde yazılı genel ve katma bütçeli resmi kurum ve kuruluşlardan, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, özel kanunla ve özel kanuna dayanılarak kurulmuş bankalardan ve sermayesinin bir kısmı devlete ait müesseselerden hiçbir suretle ayni ve nakdi bağış ve yardım alamaz. Bu kuruluşlardan mal ve hakların belgesiz olarak kullanılması ve bağışlanması kabul edilmez.