Kayıtlar, Defterler ve Mali Hükümler

Parti Genel Merkezi ile il ve ilçe teşkilâtlarında aşağıdaki defterler tutulur. 1.Üye kayıt defteri, 2.Karar defteri, 3.Kongre karar defteri, 4.Gelen ve giden evrak defteri, 5.Gelir ve gider defteri, 6.Demirbaş defteri, Defterlerin kaç sayfadan ibaret olduğu ve bütün sayfaları ayrı ayrı olmak üzere, teşkilâtın bulunduğu yerdeki ilgili seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek tasdik edilir. 1.Üye Kayıt Defteri: Mahalle ve köy esasına göre partili üyelerin kaydedildiği defterdir. 2.Karar Defteri: İlgili teşkilât kademesi yönetim kurulunun almış oldukları kararların tarih ve sayı numarasına göre müteselsil olarak kaydedildiği defterdir. Kararlar, oylamaya katılan üyeler tarafından imzalanır. Alınan karara muhalif olan üyeler, muhalefet şerhlerini gerekçeleri ile birlikte yazarak karar defterini imzalarlar....

  Konu Detayı

Partinin gelirleri, bağlayıcı kanunlara ve amaca aykırı olamaz. Bu gelirler; 1. Tüzükte belirlenen miktarda üyelerden alınan en az 120 TL giriş aidatı, 2. Yıllık en az 120 TL üyelik aidatı, 3.Partili milletvekillerinden alınacak milletvekili aidatı, 4.Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak ve tutarı Parti Meclisince tespit edilecek özel aidat, 5.Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri şeylerin satış gelirleri, 6.Parti tarafından hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel her türlü yayınlarının satış bedelleri ile üye kimlik kartları için alınan gider karşılıklarından ve parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınan paralar, 7.Parti tarafından tertiplenecek her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler, 8.Parti mal varlığından elde edilecek gelir...

  Konu Detayı

Partiye mensup TBMM üyelerinin ödeyeceği milletvekili aidatının tutarı ve Grup ile Genel Merkez arasında ne şekilde dağıtılacağı Parti Meclis Grubunda karara bağlanır. Ancak, bu aidatın yıllık tutarı milletvekili maaşının net bir aylığını geçemez. TBMM de grup kurulamaması hâlinde ödenecek aidat miktarını Parti Meclisi tespit eder.

  Konu Detayı

Parti adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin satışı yapılacaksa bunun kararını ve satış bedellerini Parti Meclisi tespit eder. Düzenlenecek diğer faaliyetler ile ilgili değer ve fiyatlar ise, Genel Merkezce yapılanlar için Genel Muhasip, il ve ilçe teşkilâtı tarafından yapılanlar için ise ilgili yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

  Konu Detayı

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler kendi özel kanunlarına uymak şartıyla partiye maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. Partiye gerçek ve tüzelkişiler tarafından aynı yıl içerisinde Siyasi Partiler Kanunu’nun kısıtlayıcı ilgili maddesinde öngörülen miktarı geçmemek üzere ayni veya nakdi bağış yapılabilir. Parti, yabancı devletlerden, milletler arası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerden ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddesinde yazılı genel ve katma bütçeli resmi kurum ve kuruluşlardan, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, özel kanunla ve özel kanuna dayanılarak kurulmuş bankalardan ve sermayesinin bir kısmı devlete ait müesseselerden hiçbir suretle ayni ve nakdi bağış ve yardım alamaz. Bu kuruluşlardan mal ve hakların belgesiz olarak kullanılması ve ba...

  Konu Detayı

Partinin maksadına uygun gayrimenkul alım, satım, devir ve ferağına Parti Meclisi yetkilidir. Parti, maksadı dışında gayrimenkul alamaz. Partinin gayesi içinde olmak şartıyla sahip olduğu gayrimenkullerden gelir elde edilebilir.

  Konu Detayı

Parti, ticari faaliyette bulunamaz. Parti adına hiçbir surette, hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı ve dolaysız kredi ve borç alınamaz. Ancak, ihtiyaç duyulan hâllerde Siyasi Partiler Kanunu’nun 66’ncı maddesinin 1’inci ve 3’üncü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredi ve ipotek karşılığı mal satın alınabilir. Parti adına üyelere ve diğer gerçek ya da tüzel kişilere hiçbir şekilde kredi ve borç verilemez.

  Konu Detayı

Partinin bütün gelirleri, parti adına elde edilir. Partinin bütün kademelerince sağlanan gelirler Parti Meclisince bastırılacak makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilât kademelerine gönderilecek gelir makbuzlarının kayıtları, sıra ve seri numaralarına göre Parti Genel Merkezince tutulur. Parti teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla mali sorumluluk taşırlar. Sağlanan gelirin miktarı, sağlandığı kişinin adı, soyadı ve adresi ile makbuzu düzenleyenin adı, soyadı ve imzası dip koçan ve kesilen kısımda yer alır. Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı sıra ve seri numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk incelemeye ilişkin kararının partiye bildiriliş tarihinden itibaren 5 yıldır.

  Konu Detayı

Partinin giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır. Siyasi Partiler Kanununun 70’inci ve Ek 6’ncı maddesine göre belirlenen tutara kadar yapılan harcamaların makbuz veya fatura ile tevsiki mecburi değildir. Ancak, bütün harcamaların Muhasebe Yönetmeliği’nde belirlenen yetkili kurul ve makamın kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki yetkili kurulca onaylanan bütçede ön görülmüş olmak kaydıyla bu fıkraya göre tevsiki mecbur olmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar almaya gerek yoktur. Giderlere ait belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kesin hesaba ilişkin Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının partiye bildirme tarihinden itibaren beş yıldır.İlçe teşkilâtının gelir, gider v...

  Konu Detayı

Partinin yapacağı giderler, sözleşmeler ve girişeceği taahhütler, Parti tüzel kişiliği adına; Genel Merkezde Parti Meclisi, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu veya bu kurullar tarafından yetkili kılınan kişilerce yapılır. Genel Merkez ile il ve ilçelerde parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılması ve taahhüt altına girilmesine ilişkin usül ve esaslar Parti Meclisince tespit edilir. Bu esaslara aykırı olarak yahut Parti Meclisince yetki verilmediği veya bu kurul tarafından sonradan alınan bir kararla onaylanmadığı takdirde, Partinin teşkilât kademelerinin yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, Parti tüzel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; Parti Meclisi Kurulu, Genel Başkan veya Parti tüzel kişiliği aleyhinde takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlül&u...

  Konu Detayı

Partinin hesapları, bilânço esasına göre düzenlenir. Her takvim yılına ait bütçe ve kesin hesabın hazırlanması ile gelir, gider ve diğer muhasebe işlemlerine ilişkin usül ve esaslar ayrıca düzenlenecek Muhasebe Yönetmeliği’nde belirtilir. Partinin Genel Merkezi, bağlı ilçelerini de kapsamak üzere il yönetim kurulları ayrı ayrı her takvim yılı başında gelir ve gider tahminlerini içeren yıllık bir bütçe hazırlarlar. İl teşkilâtları hazırladıkları bütçeyi ait olduğu takvim yılından önceki yılın Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. İl ve ilçe teşkilât kademelerine ilişkin bütçeler, Genel Merkezin bütçesi ile birleştirilir ve Aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisince incelenerek karara bağlanır. İl yönetim kurulları, bağlı ilçeleri de içine almak üzere her bütçe yılını takip eden ...

  Konu Detayı