Parti Meclisi’nin Oluşumu ve Çalışma Esasları

Parti Meclisi, Büyük Kurultay’dan sonra partinin en üst seviyedeki karar organıdır. Parti Genel Başkanı ve Büyük Kurultay’da seçilen en az 15 en çok 100 asıl üyeden, ve en az 5 en çok 100 yedek üyeden oluşur.
Parti teşkilâtında herhangi bir görev yürütmekte olanlardan Parti Meclisi üyeliğine seçilenlerin, bu göreve başlayabilmeleri için eski görevlerinden ayrılmaları gerekir.
Parti Meclisi’nin görevi seçildikleri kongreyi takip eden olağan kongreye kadar devam eder. Bu süre içinde istifa ve diğer sebeplerle Kurulda meydana gelecek boşalmalar, yedek üyelerin sırasıyla göreve daveti sonucunda doldurulur. Boşalan üyenin yerine seçilen kişi, asıl üyenin süresini tamamlar.
Parti Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir toplanır. Ayrıca, Genel Başkan gerekli gördüğü hallerde Parti Meclisi’ni toplantıya çağırır. Toplantıların yer, zaman ve gündemini Genel Başkan belirler.
Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Genel Başkan’ın tercihte bulunduğu tarafın görüşü benimsenir.
Parti Meclisi, Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Herhangi bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.