Başkanlık Divanının Görev ve Yetkileri

Başkanlık Divanı Partinin yürütme organı olarak;
a.Partinin, Parti Meclisi kararları doğrultusunda sevk ve idaresinde,
b.Genel Başkan tarafından gerek görülmesi hâlinde parti adına yapılacak açıklamalara ilişkin esasların tespit edilmesinde,
c.Partinin muhtelif teşkilât ve kademelerinin kurulması ve kaldırılması ile çalışmalarında uyum ve iş birliğinin sağlanmasında, d.Partinin TBMM Grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonun temininde,
e.Partinin program, amaç ve ilkelerinin duyurulması, yayılması ve benimsetilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında,
f.Teşkilatın çalışmalarının yönlendirilmesinde, talep ve önerilerinin değerlendirerek karara bağlanmasında, g.Partinin kanunlara uygun faaliyette bulunmasında,
h.Hükümet ve diğer partilerle ilişkilerin düzenlenmesinde, bu konuda gerekli kararların alınmasında,
i.Parti Tüzük ve programı doğrultusunda partinin politikalarının ve seçim bildirgelerinin hazırlanmasında, j.Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve medya ile ilişkilerin düzenlenmesinde,
k.Başka partilerden gelen işbirliği ve görüşme talepleri ile ilgili görüş ve önerilerin değerlendirilmesinde,
l.Tüzükte öngörülen yönetmeliklerin hazırlanmasında, partinin çalışma programının yapılmasında ve faaliyet raporu hazırlanmasında,
m.Kongrelerin zamanında ve usülüne uygun yapılmasında, Partinin seçime hazır bulundurulması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılmasında,
n.Partinin amacına uygun olarak gelir elde edilmesi ve harcama yapılmasında ve bunlara ilişkin esasların hazırlanmasında, o.Araştırma-geliştirme çalışmaları ile parti içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde,
p. Genel Başkanın gerek görmesi halinde Tüzükte Genel Başkan’a verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinde, Genel Başkana yardımcı olur.
Ayrıca, Tüzükte verilen görev ve yetkilere ilişkin kararların yanında, acil ve zaruri hâllere münhasır olmak ve yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısına sunulmak kaydıyla, Parti Meclisi yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp bu kararları uygulatabilir.