Genel Merkez Teşkilatı

Neşet DOĞAN Parti Genel Başkanı, Büyük Kurultay tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile en çok üç yıl için seçilir. İlk iki oylamada bu sayıya ulaşılamadığı takdirde, üçüncü oylamada en çok oyu alan aday Genel Başkan seçilir. Parti Genel Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde Parti Meclisi en geç 15 gün içinde toplanarak partiyi temsil yetkisini kendi üyeleri arasından seçeceği bir üyeye tevdi eder ve boşalmayı müteakip en geç 45 gün içinde toplanmak ve Genel Başkanı seçmek üzere Büyük Kurultay’ı toplantıya çağırır. Aralıksız en az 30 ay Ülkem Partisi üyesi olmayanlar Genel Başkan adayı olamazlar.

  Konu Detayı

Parti Genel Başkanı; a.Partiyi temsil eder. Parti adına bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayınlamaya yetkilidir. Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir. b.Parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi vardır. Gerek gördüğü durumlarda bu yetkisini genel olarak veya belirli davalara bağlı olarak devredebilir. c.Büyük Kurultay’a karşı şahsen sorumludur. d.Başkanlık Divanı, Parti Meclisi ve milletvekili olma şartına bağlı olarak Partinin TBMM Grubunun da başkanıdır. Kurullar arasında çalışma ahengi ve iş birliğini sağlar disiplin kurulları dışında bütün Parti organlarının tabii başkanı olarak, gerektiğinde bu organları ortak toplantıya çağırıp başkanlık eder. e.Genel başkan yardımcıları arasında görev bölümü yapar. f.İl disiplin kurullarınca verilen cezaları, gerekli gördüğü hallerde affedebilir....

  Konu Detayı

Genel Başkan çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve parti işlerini yürütebilmek için Büyük Kurultay sonucunda oluşan parti meclisi içinden kendisine yeteri kadar genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel muhasip seçer. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip, Genel Başkanın onayı ile ve parti meclisi içinden olmak şartıyla kendilerine en çok ikişer yardımcı görevlendirebilirler fakat bu yardımcılar başkanlık divanı üyesi sayılmazlar. Genel başkan yardımcılarının görev alanlarını genel başkan belirler. Bu kurula başkanlık divanı denir. Genel Başkan yardımcılarının, genel sekreter ve genel muhasibin görev ve yetkileri siyasi partiler kanununda ve tüzükte belirtilmiştir. Genel Başkan görevlendirmelerde olduğu gibi görevden alma, görev değişikliği yapma konusunda da yetkilidir. Ölüm, istifa veya farklı bir n...

  Konu Detayı

Genel Başkan başkanlığında çalışacak olan başkanlık divanı; Genel Başkan tarafından Parti Meclisi Üyeleri arasından belirlenir. Başkanlık Divanı; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter İle Genel Muhasipten Oluşur. Başkanlık Divanı toplam üye sayısı Genel Başkan dâhil en az 5 en çok 15 kişiden oluşur. İhtiyaç durumunda yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilebilir. Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanlarını ve çalışma esaslarını İç Yönetmelik ile ayrıca belirleyebilir. Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasibin görevi, Parti Meclisi’nde alınan kararları tatbik etmektir. Genel Başkan ve başkanlık divanı kanunlar ve parti tüzüğünde yazılı görevleri yapmak ve büyük Kurultay ve Parti Meclisi’nde alınan kararları uygulamakla yetkili ve sorumludurlar. Ge...

  Konu Detayı

Başkanlık Divanı Partinin yürütme organı olarak; a.Partinin, Parti Meclisi kararları doğrultusunda sevk ve idaresinde, b.Genel Başkan tarafından gerek görülmesi hâlinde parti adına yapılacak açıklamalara ilişkin esasların tespit edilmesinde, c.Partinin muhtelif teşkilât ve kademelerinin kurulması ve kaldırılması ile çalışmalarında uyum ve iş birliğinin sağlanmasında, d.Partinin TBMM Grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonun temininde, e.Partinin program, amaç ve ilkelerinin duyurulması, yayılması ve benimsetilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında, f.Teşkilatın çalışmalarının yönlendirilmesinde, talep ve önerilerinin değerlendirerek karara bağlanmasında, g.Partinin kanunlara uygun faaliyette bulunmasında, h.Hükümet ve diğer partilerle ilişkilerin düzenlenmesinde, bu konuda gerekli kararların alınması...

  Konu Detayı

Parti Meclisi, Büyük Kurultay’dan sonra partinin en üst seviyedeki karar organıdır. Parti Genel Başkanı ve Büyük Kurultay’da seçilen en az 15 en çok 100 asıl üyeden, ve en az 5 en çok 100 yedek üyeden oluşur. Parti teşkilâtında herhangi bir görev yürütmekte olanlardan Parti Meclisi üyeliğine seçilenlerin, bu göreve başlayabilmeleri için eski görevlerinden ayrılmaları gerekir. Parti Meclisi’nin görevi seçildikleri kongreyi takip eden olağan kongreye kadar devam eder. Bu süre içinde istifa ve diğer sebeplerle Kurulda meydana gelecek boşalmalar, yedek üyelerin sırasıyla göreve daveti sonucunda doldurulur. Boşalan üyenin yerine seçilen kişi, asıl üyenin süresini tamamlar. Parti Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir toplanır. Ayrıca, Genel Başkan gerekli gör...

  Konu Detayı

a.Parti program ve tüzük hükümleri ile Büyük Kurultay kararlarının uygulama esaslarını tespit etmek, b.Anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunları ile Parti Tüzük, Program ve politikaları doğrultusunda Partinin bütün teşkilât Kademelerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak, c.Parti Tüzük ve Programında yer alan amaç, temel ilke ve hedefler ile Parti politikalarının toplumun her kesimine yayılması, tanıtılması ve benimsenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için gerekli kararları almak, çalışmaları yapmak, d.Parti faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programlarını onaylamak ve bu programları yürütecek birimlerin teşkil edilmesine karar vermek, e.Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca lüzum görülen ye...

  Konu Detayı

Genel Başkan’ın parti çalışmaları için seçtiği danışmanlardan oluşur. 1.Görev süreleri; azletme, istifa veya ölüm gibi sebepler olmadığı takdirde kendilerini seçenin görev süresi kadardır. 2.Kararları tavsiye niteliğinde olup davetli olsalar dahi bağlayıcı karar gerektiren toplantılarda oy kullanamazlar.

  Konu Detayı

Genel Başkan, her kademedeki parti faaliyetlerinin Anayasa, kanunlar, Parti Tüzük ve Programı ile ülke ve Parti menfaatleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliği artırmak için, denetim çalışmaları yapmak üzere yeteri kadar parti müfettişi görevlendirebilir. Denetimle görevlendirilecek parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 1.Genel Başkan; Parti Teşkilatının Kanunlara, Parti Tüzük ve Programına göre çalışıp çalışmadıklarını denetlemek için müfettişler görevlendirebilir, normal denetlemeler haricinde özel durumlarda müfettişleri kendi yetkisiyle donatabilir. 2.Müfettişler parti üyelerinden olduğu gibi parti üyeleri dışından da görevlendirilebilir. 3....

  Konu Detayı