Geçici Madde 2

Bu Tüzükte düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler ile Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup da Tüzüğe aykırı hükümler ihtiva eden yönetmeliklere ilişkin değişiklikler, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süre içinde yönetmeliklerin tüzüğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur.