Geçici Madde 1

Bu Tüzük uyarınca, üye sayısında azalma olan ilçe ve il teşkilâtında yer alan kurullardaki üyeler, ilgili kademenin yapacağı ilk kongreye kadar görevlerine devam ederler. Üye sayısında artış yapılan kurullardaki boş üyelikler ise sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır.