Geçici Hükümler

Bu Tüzük uyarınca, üye sayısında azalma olan ilçe ve il teşkilâtında yer alan kurullardaki üyeler, ilgili kademenin yapacağı ilk kongreye kadar görevlerine devam ederler. Üye sayısında artış yapılan kurullardaki boş üyelikler ise sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır.

  Konu Detayı

Bu Tüzükte düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler ile Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup da Tüzüğe aykırı hükümler ihtiva eden yönetmeliklere ilişkin değişiklikler, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süre içinde yönetmeliklerin tüzüğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur.

  Konu Detayı

Tüzük hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye, olabilecek boşlukları doldurmaya ve uygulamaya yön vermeye; Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, tüzük hükümleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde münhasıran Parti Meclisi’ne verilen yetkiler kapsamındaki hususlarda Parti Meclisi, diğer durumlarda Başkanlık Divanı yetkilidir.

  Konu Detayı