İl Disiplin Kurulu

İl Disiplin Kurulu, il sınırları dâhilinde ikamet eden (ve diğer üst disiplin kurullarının görev sahasına giren partililer dışında kalan) bütün partililer hakkında birinci derecede disiplin karar merciidir.

İl Disiplin Kurulu kendiliğinden tahkikat yapamaz. Kendisine Tüzükte gösterilen yetkili organlarca intikal ettirilen dosyaları inceler ve karara bağlar. İl Disiplin Kurulunun kararlarına karşı ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, Merkez Disiplin Kuruluna başvurularak itiraz edilebilir. Merkez Disiplin Kurulu kararı kesindir.