Disiplin Takibatı Yapma Yetkisi

Bir partili hakkında disiplin takibatı yapılması ve ilgili disiplin kuruluna sevk edilmesine, İl Yönetim Kurulu, Genel Başkan, Parti Meclisi veya Grup Yönetim Kurulu yetkilidir.
İl içerisinde ikamet eden parti üyeleri, belde ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belde, alt kademe ve ilçe belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyeleri hakkında disiplin takibatı istemeye il yönetim kurulu yetkilidir.
İl yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri, il ve büyükşehir belediye başkanları, Parti Meclisi, Yüksek Danışma Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, milletvekili olmayan bakanlar ve Genel Başkan hakkında disiplin takibatı istemeye Genel
Başkan ve Parti Meclisi yetkilidir.
Milletvekillerinin, TBMM faaliyetleri ile ilgili veya Gruba ilişkin fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin takibatı yaptırmaya Grup Yönetim Kurulu ve Genel Başkan yetkilidir.
Parti Meclisi üyeliği sona eren parti üyeleri hakkında disiplin tahkikatı, Genel Başkan ve yardımcıları veya Genel Sekreterin yazılı isteği üzerine bağlı bulunduğu il başkanlığınca yaptırılır. İl başkanlığı işlem dosyasını il disiplin kuruluna sevk eder.
Parti Meclisi partili bir üyenin işlediği iddia olunan suçun muhtevasını göz önüne alarak disiplin takibatının Merkez Disiplin Kurulunca yapılmasına karar verebilir.
Disiplin kurullarına sevk kararı, gizli oyla ve bu kararı alacak kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Disiplin takibatı yapma işleminin nasıl olacağını disiplin kuruluna sevk etmeye yetkili organ tayin eder. Yetkili kurul, takibatı üyelerden birine veya birkaçına yaptırabileceği gibi daha alt kademedeki bir organın üyelerine veya diğer partililere de yaptırabilir.
İlçe yönetim kurulları, disiplin takibatı yapılması isteklerini il yönetim kuruluna bildirirler. Talepleri il yönetim kurulu üyeleri veya başkanı ile ilgiliyse bu taleplerini yazılı olarak Parti Meclisi’ne iletirler.
Bir şikâyetçinin bir üye hakkında kovuşturma isteğine bağlı suç duyurusunu yazı ile ilgili ve yetkili kurula yapması üzerine kovuşturma yapılabileceği gibi, yukarıda yetkileri belirtilen kurul veya kişilerce de doğrudan disiplin kovuşturması yapılabilir veya kurula sevk edilebilir. Bunun yanında mevcut şikâyet veya bilgiyi yerinde ve doğru bulmadıklarında takibata gerek olmayacağına karar verebilirler.