Diğer Hükümler

Bu tüzükte yer alan çeşitli konularda yönetmelik çıkarmaya Parti Meclisi, genelge ve benzeri talimatlar yayımlamaya Genel Başkan yetkilidir. Genel Başkan bu yetkiyi gerektiğinde Başkanlık Divanı üyelerine devredebilir.

  Konu Detayı

Parti kongreleri hariç olmak üzere her kademedeki Parti organında, bu Tüzükte gösterilen bir göreve getirilenlerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve nüfus cüzdanı örnekleri, mahallin en büyük mülki amirine seçim veya atamayı takip eden 15 gün içerisinde bir yazı ile bildirilir. Merkez organlarında görev alanlarla ilgili bilgi ve belgeler de aynı süre içerisinde doğrudan İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

  Konu Detayı

Büyük Kurultay, toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile partinin feshine karar verebilir. Böyle bir kararın alınabilmesi için teklifin, üye tam sayısının üçte biri veya Parti Meclisince yapılması gerekir. Fesih hâlinde partinin menkul ve gayrimenkullerinin tasfiye şekli, Büyük Kurultay kararında gösterilir.

  Konu Detayı

Bu tüzükte eksik olan ve/veya yer almayan hususlarda Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları ile partiyi bağlayıcı diğer kanunlarda yer alan ilgili genel hükümler uygulanır. Kısmen veya tamamen tüzük değişikliğine Büyük Kurultay yetkilidir.

  Konu Detayı

A.Tüzük; kabul edildiği andan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. B.14 bölüm ve 107 asıl, 3 geçici madde ve bir ek listeden ibaret olan bu tüzük hükümlerini Parti Meclisi veya yetki verilmesi durumunda Parti Meclisi adına Başkanlık Divanı yürütür.

  Konu Detayı