Büyük Kurultayın Görev ve Yetkileri

Büyük Kurultay, partinin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır. Parti teşkilâtının bütün Kademeleri ile her türlü Parti faaliyeti ve Parti politikası hakkında son ve kesin karar verme yetkisine sahiptir.

Başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a.Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek.
b.Gerek görülmesi hâlinde Partinin Tüzük, Program ve adını değiştirmek.
c.Gerekli gördüğü hallerde Partinin gelir-gider ve harcamalarını kapsayan kesin hesabını bir komisyon marifetiyle inceleterek karara bağlamak.
d.Parti Meclisi’ni ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek.
e.Kanunlar, Parti Tüzük ve Parti Programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetleri ve Parti politikası hakkında, genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak.
f.Parti yararı ve ilgilinin özel durumu itibarıyla gerek görülmesi durumunda, her kademedeki disiplin kurulunca verilen cezaları affetmek,
g.Partinin feshine veya başka bir parti ile birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek olan Partinin, taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının tasfiye usül ve esaslarını belirlemek.
h.İlgili kanunlar ile bu tüzükte Büyük Kurultay tarafından karara bağlanması öngörülen sair hususları karara bağlamak.