Büyük Kurultay Toplantıları ve Gündem

Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki farklı Büyük Kurultay toplantısı düzenlenebilir. Büyük Kurultay’ın olağan toplantıları Parti Meclisi’nin tespit edeceği yer ve zamanda yapılır. Ancak bu toplantılar arasında geçecek süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Olağanüstü Büyük Kurultay toplantılarına ise Genel Başkan ve Parti Meclisince gerek görülen hâllerde veya Büyük Kurultay delegelerinin en az beşte birinin noter onaylı imzalı olağanüstü kurultay yazılı talebi üzerine çağrılabilir. Bu toplantılarda sadece toplantı gündeminde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır, olağanüstü toplantılarda büyük kurultay toplam delege sayısının salt çoğunluğundan bir fazla yazılı ve imzalı talep olmadıkça hiçbir teşkilat kademesi için seçim yapılamaz.

Büyük Kurultay gündemini Başkanlık Divanı hazırlar. Olağanüstü toplantının gündemi ise, davet yapan organca düzenlenir. Gündemsiz olağanüstü toplantı talebinde bulunulamaz.

Büyük Kurultay’ın toplanacağı günü, yeri, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar kongreden en az 15 gün önce il başkanlıklarına bildirilir ve mutat vasıtalarla ilan edilir. Toplantının yeri, zamanı ve gündemi ile ikinci toplantıya dair hususlar ve Büyük Kurultay üyelerini gösterir delege listesi, kongre toplantısından en az 15 gün önce yetkili ilçe seçim kurulu başkanına bildirilir. Bu liste, Büyük Kurultay yoklama cetvelini teşkil eder.