Büyük Kurultay

Büyük Kurultay seçilmiş üyelerle tabii üyelerden teşekkül eder. a.Seçilmiş delegeler; her il kongresinin seçtiği ve toplamı en fazla TBMM toplam üye sayısının iki katı, il kongrelerince seçilecek delege sayısı olarak dikkate alınır. b.Tabii delegeler; Partinin Genel Başkanı, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin kurullarının üyeleri, partili bakan ve milletvekilleri ile üyelikleri devam eden parti kurucularıdır. Üyeliği devam eden Parti kurucularının, seçilmiş Büyük Kurultay üye sayısının yüzde 15’inden fazla olması durumunda, Kongre üyesi olacakların yüzde 15 oranı ile sınırlandırılmasında Parti Genel Başkanı yetkilidir. Ancak parti üyeliğinden ayrılmış kurucular tekrar partiye üye kaydedilmiş olsa bile kurucu sıfatı ile tabi delege olamaz. Büyük Kurultay’ın tabii delegel...

  Konu Detayı

Büyük Kurultay, partinin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır. Parti teşkilâtının bütün Kademeleri ile her türlü Parti faaliyeti ve Parti politikası hakkında son ve kesin karar verme yetkisine sahiptir. Başlıca görev ve yetkileri şunlardır: a.Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek. b.Gerek görülmesi hâlinde Partinin Tüzük, Program ve adını değiştirmek. c.Gerekli gördüğü hallerde Partinin gelir-gider ve harcamalarını kapsayan kesin hesabını bir komisyon marifetiyle inceleterek karara bağlamak. d.Parti Meclisi’ni ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek. e.Kanunlar, Parti Tüzük ve Parti Programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetleri ve Parti politikası hakkınd...

  Konu Detayı

Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki farklı Büyük Kurultay toplantısı düzenlenebilir. Büyük Kurultay’ın olağan toplantıları Parti Meclisi’nin tespit edeceği yer ve zamanda yapılır. Ancak bu toplantılar arasında geçecek süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Olağanüstü Büyük Kurultay toplantılarına ise Genel Başkan ve Parti Meclisince gerek görülen hâllerde veya Büyük Kurultay delegelerinin en az beşte birinin noter onaylı imzalı olağanüstü kurultay yazılı talebi üzerine çağrılabilir. Bu toplantılarda sadece toplantı gündeminde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır, olağanüstü toplantılarda büyük kurultay toplam delege sayısının salt çoğunluğundan bir fazla yazılı ve imzalı talep olmadıkça hiçbir teşkilat kademesi için seçim...

  Konu Detayı

Büyük Kurultay, Parti Genel Başkanı veya Genel Sekreter veya teşkilât işlerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı yahut Genel Başkanın görevlendireceği Parti Meclisi üyelerinden biri tarafından usulüne uygun olarak yoklama yapıldıktan sonra yeterli çoğunluk sağlanmışsa açılır. Büyük Kurultay’ın karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Oylarda eşitlik hâlinde Genel Başkan’ın oyu doğrultusunda karar alınır. Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ve partinin genel politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına bağlı teklifler hakkında karar verebilmek için tekliflerin; bizzat Genel Başkan tarafından veya Parti Meclisi ya da Büyük Kurultay üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gereklidir. Kanun, Parti Tüzüğü ve Parti P...

  Konu Detayı

Büyük Kurultay’da gündeme geçilmeden önce; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve en az 1 en çok 3 katip üye seçilerek kongre divanı teşkil edilir. Büyük Kurultay’ın divan başkanı gizli oyla seçilir. Aday tek olduğunda bu seçim açık (iş’ari) oylamayla yapılır. Kongre divanı başkan yardımcıları ve kâtipleri açık oylamayla seçilir. Kongre divanı; gündeme uygun olarak kongreyi yönetmek, müzakereleri idare etmek, toplantı düzenini sağlamak, oylamaların sayım ve dökümlerini denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak ve kongre tutanağı hazırlayıp imzalamakla görevlidir.

  Konu Detayı

Büyük Kurultay’da divanın oluşumundan sonra, açılış konuşması için Parti Genel Başkanı’na süre sınırı olmaksızın söz verilir. Genel Başkan yoksa Genel Başkanlığa vekâlet eden üye açılış konuşmasını yapar. Daha sonra Parti Meclisi’nin faaliyet raporu Genel Başkan tarafından görevlendirilen bir üye tarafından okunur.

  Konu Detayı

Büyük Kurultay’da lüzum görülürse divan çalışmalarına yardımcı olmak üzere, konunun özelliğine ve kongrede beliren eğilime uygun olarak, divana karşı sorumlu olacak yeter sayıda komisyon kurulur. Her komisyon bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçmek suretiyle komisyon divanını teşkil eder. Divan, gündemi belirleyerek incelemeleri başlatır. Divan, işin mahiyetine uygun olmak kaydıyla, özel ihtisas gerektiren herhangi bir konunun açıklanması veya savunulması görevini, Kongre üyelerinden birine verebilir. Komisyon divanının toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise oylamalara katılanların çoğunluğudur. Oylarda eşitlik olması durumunda divan başkanının bulunduğu tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Komisyon başkanı, inceleme sonuçlar...

  Konu Detayı

Büyük Kurultay görüşmeleri gündemdeki sıraya göre yapılır. Kongre gündemine ve görüşme usulüne hâkimdir. Gündemdeki sıranın değiştirilmesi veya bir konunun gündeme alınması Kongre kararına bağlıdır. Gündem üzerinde fikir birliği sağlanınca, başkan gündemin bu hâliyle kabulünü açık oylamaya sunar. Görüşmeler, söz isteği sıraları tespit edilerek yürütülür. Parti Genel Başkanına, Genel Sekreter’e, Parti Meclisi üyeleri ile komisyon başkanları veya sözcülerine öncelik tanınır. Kongrede bulunan ve delege olmayan misafirlere söz ve konuşma hakkı Büyük Kurultay üyelerinin kabul oyları ile tayin olunur. Çalışma raporunda daha önce muhalefet şerhi vermiş olan Parti Meclisi üyesine, rapor aleyhine konuşmak üzere sö...

  Konu Detayı

Büyük Kurultay üyelerinin isim listesi, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha hâlinde verilir. Siyasi Partiler Kanunu’nun 21’nci maddesindeki esaslar dâhilinde seçim kurulu başkanınca tasdik edilen bu listeler kongre toplantı tarihinden en az yedi gün önce Parti Genel Merkez binasına asılarak ilân edilir. İlân suresi üç gündür ve bu süre içerisinde yapılacak itirazlar, ilgili hâkim tarafından en geç iki gün içerisinde karara bağlanır. Kesinleşen ve mühürlenerek partiye iade edilen listeye hiçbir suretle itiraz edilemez. Büyük Kurultay tarafından yapılacak, Genel Başkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimleri yargı gözetimi altında gizli oy ve ...

  Konu Detayı

Seçim kurulunca mühürlenerek kesinleştirilmiş bulunan Büyük Kurultay üye listesinde isimleri yer almayanlar oy kullanamazlar. Oy vereceklere, nüfus cüzdanı veya resimli kimlik kartıyla bilgileri tespit edildikten ve listede isminin karşısına imza attırıldıktan sonra oy kullandırılır. Delegeler, temsil ettikleri illerin alfabetik sırasına göre, sadece kendi oylarını kullanabilirler. Oylar, aday olunan kurulu belirtmek suretiyle toplu liste hâlinde kullanılmış ve aynı organ için; bir zarftan birden fazla aynı toplu liste çıkmış ise bu listelerden biri, birden fazla farklı toplu liste çıktığında ise her iki liste de geçersiz sayılır. Kimin tarafından verildiğine dair işaret taşıyan zarf ve oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçim yapılan organın üye sayısından fazla kişinin aday gösterildiği listelerde, adayların i...

  Konu Detayı

Seçim sonuçları, sandık seçim kurullarınca açıklanır ve bu sonuçlar tutanakla tespit edilir. Kongre tutanakları, kongre başkanlık divanınca en az üç suret düzenlenerek, kongreye ilişkin diğer belgelerle birlikte yeni seçilen Genel Başkan’a verilir.  Kullanılan oylar ve seçim sonuçlarına ilişkin tutanak ile kongre tutanağının birer örneği ilgili seçim kurulu başkanına teslim edilir.

  Konu Detayı

Parti Meclisi üyeleri ile il başkanları seçildikleri kongreyi takip eden iki ay içerisinde, Genel Sekreterlikçe belirlenecek usül ve esaslar çerçevesinde Parti Genel Sekreterliğine yeni tarihli sabıka kaydı beyanı ve kapalı zarf içinde mal bildiriminde bulunurlar.

  Konu Detayı